Česko-německé fórum mládeže hledá Koordinátorku/ Koordinátorka

23. 3. 2015

Česko-německé fórum mládeže hledá Koordinátorku/ Koordinátorka pro své 9. funkční období (červen 2015 – květen 2017). Fórum se skládá z 15 českých a 15 německých účastníků, kteří se aktivně angažují v česko-německých vztazích. Smyslem tohoto grémia je zprostředkovat do oficiálního dialogu mezi Českou republikou a Německem názory mladé generace a nabídnout mladým Čechům a Němcům prostor k setkávání a k diskuzi. Během 9. funkčního období se Fórum sejde na čtyřech plenárních zasedáních (zpravidla od čtvrtka do neděle) a vedle toho také v menších pracovních skupinkách. Jeho činnost bude zahájena v září 2015 na setkání v Česku.
Více o Fóru naleznete na webových stránkách www.cnfm.cz.


Náplň práce:

 •  organizační a metodická příprava a vyhodnocení setkání Fóra v úzké spolupráci s koordinátorem/kou na německé straně a mluvčími Fóra
 • organizační podpora jednotlivých pracovních skupin Fóra
 • kontaktní osoba pro účastníky a zajištění komunikace mezi členy Fóra a zřizovatelskými spolky
 • kontaktní osoba pro otázky vyúčtování setkání

Uchazeči by měli mít:

 • zájem o česko-německou spolupráci
 • organizační talent, spolehlivost, samostatnost, schopnost týmové práce, výborné komunikační schopnosti
 • zkušenosti s organizací akcí a prací na projektech
 • flexibilitu a angažovanost v období od června 2015 do května 2017
 • zkušenosti s prací s mládeží
 • dobré znalosti německého jazyka

Nabízíme:

 • získání zkušeností v oblasti koordinace, vedení lidí, práce s mládeží
 • získání kontaktů (nejen) v česko-německé oblasti
 • práci v týmu nadšených mladých lidí – dobrovolníků
 • spolupráci na jedinečném dlouhodobém mezinárodním projektu
 • práci z domova (kromě pracovních setkání a plenárních zasedání), možnost zorganizovat si práci podle sebe
 • finanční odměnu (výše se bude odvíjet od výsledku dotačního řízení)

Česko-německé fórum mládeže finančně podporují:
Podle dosavadních zkušeností připadne na tuto práci přibližně 80 hodin měsíčně během funkčního období (v období před začátkem a po konci funkčního období je to méně). Je třeba vzít v potaz, že časová náročnost se liší - před a po plenárním zasedání je nejvíce práce a mezi setkáními méně. K tomu je třeba připočítat cesty na plenární zasedání a na pracovní setkání s mluvčími Fóra v Česku a v Německu.
Přijímací pohovor se bude konat na začátku května v Regensburgu (náklady za cestu a ubytování mohou být proplaceny). Povede ho předsednictvo německého a českého zřizovatelského spolku.
Čeští zájemci mohou posílat své podklady (strukturovaný životopis, motivační dopis a relevantní doporučení) Monice Traubové, předsedkyni spolku Přátelé Česko-německého fóra mládeže z. s., která Vám také ráda zodpoví případné dotazy. Přihlášky v tandemu (tj. současná přihláška dvou osob na místa českého i německého koordinátora) jsou vítány.


Přihlášky posílejte do 10.04.2015 na info@cnfm.cz

Deutsch-Tschechisches Jugendforum sucht eine/n Koordinator/in

23. 3. 2015

Das Deutsch-tschechische Jugendforum sucht eine/n Koordinator/in für seine 9. Amtsperiode (Juni 2015 bis Mai 2017). Das Jugendforum setzt sich aus jeweils 15 deutschen und tschechischen Jugendlichen zusammen, die sich aktiv in den deutsch-tschechischen Beziehungen engagieren. Ziel dieses Gremiums ist es, jungen Tschechen und Deutschen Raum zur Begegnung und Diskussion zu bieten und die Perspektive der Jugend in den offiziellen bilateralen Dialog einzubringen. Während der 9. Amtsperiode wird das Jugendforum auf vier Plenartreffen zusammenkommen (i.d.R. von Donnerstag bis Sonntag), darüber hinaus treffen sich die Mitglieder in kleineren Arbeitsgruppen. Das Jugendforum wird seine Tätigkeit im September 2015 in Tschechien aufnehmen.

Nähere Informationen zum Jugendforum unter www.dtjf.de.

Aufgabenbereich:

 • Organisatorische sowie methodische Vor- und Nachbereitung der Tagungen in enger Zusammenarbeit mit dem/r zuständigen Koordinator/in auf tschechischer Seite und in Absprache mit dem Sprechergremium des Jugendforums
 • Betreuung der einzelnen Arbeitsgruppen des Jugendforums
 • Erste/r Ansprechpartner/in für die Mitglieder des Jugendforums und Schnittstelle zwischen Mitgliedern und Trägervereinen
 • erste Instanz für die Prüfung der Belege zur Abrechnung der Treffen

Bewerber/innen sollten mitbringen:

 • Interesse an der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit
 • Organisationstalent, Zuverlässigkeit, selbständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
 • Erfahrungen in der Durchführung von Veranstaltungen und der Projektarbeit
 • Flexibilität und Engagement im Zeitraum vom Juni 2015 bis Mai 2017
 • Erfahrung in der Jugendarbeit von Vorteil
 • gute bis sehr gute Tschechischkenntnisse von Vorteil

Wir bieten:

 • Erfahrungen im Bereich Koordination, Projektleitung, Jugendarbeit
 • Kontakte (nicht nur) aus dem deutsch-tschechischen Bereich
 • Arbeit im Team zusammen mit engagierten jungen Leuten
 • Zusammenarbeit an einem einzigartigen, langfristigen, binationalen Projekt
 • Arbeit von zuhause (ausgenommen Arbeits-/Plenartreffen); die Möglichkeit, Arbeit frei zu gestalten
 • Aufwandsentschädigung

Erfahrungsgemäß beläuft sich der Arbeitsumfang monatlich auf ca. 80 Stunden während der Amtsperiode (während der Vor- und Nachbereitungszeit ist es weniger). Zu beachten ist, dass der Aufwand unterschiedlich ist: Jeweils vor und nach den Plenartreffen ist am meisten zu tun, zwischendurch etwas weniger. Hinzu kommen die Arbeitstreffen mit dem Sprechergremium in Deutschland und Tschechien.

Die Auswahlgespräche finden vorraussichtlich Anfang Mai in Regensburg statt (Kosten für Anreise und Unterkunft können erstattet werden). Sie werden von den Vorständen des deutschen und tschechischen Trägervereins des Jugendforums geführt.

Deutsche Interessenten wenden sich bitte mit ihrer Bewerbung (Motivationsschreiben, tabellarischer Lebenslauf) sowie bei Nachfragen an die Vorsitzende des Trägervereins „Freunde des Deutsch-tschechischen Jugendforums e.V.“ Xenia Vyhnalek. Deutsch-tschechische Tandembewerbungen zweier KandidatInnen für die deutsche und tschechische Koordinatorenstelle werden begrüßt.

Bitte schickt eure Bewerbungen bis zum 10.04.2015 per E-Mail an xenia.vyhnalek@dtjf.de.

Studium Studium Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Cestování Reisen Semináře Seminare Blog Blog Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview News News Kultura Kultur