Evropská dobrovolná služba u Pragkontaktu

30. 1. 2015

Zajímáš se o Česko, máš chuť na nové zkušenosti a navázání mnoha nových kontaktů?

Potom přijď na rok do Prahy! Pragkontakt hledá opět dva evropské dobrovolníky, kteří prožijí rok ve „zlatém městě“. Jako projekt Nadace Brücke/Most podporuje  Pragkontakt německy mluvící studenty/studentky a skupiny při jejich cestě do Prahy, přičemž je kladen důraz na programovou vyrovnanost mezi pamětihodnostmi a neturistickými oblastmi. Podpořen by měl být společný dialog a trvalý zájem o sousední zemi. Důraz je proto kladen na organizaci setkávání mezi lidmi z Česka a německy mluvících národů.

Tvé úkoly v projektu obnáší:

 • Péče o kontakt se skupinami mládeže: samostatné plánování pobytů v Praze pro skupiny
 • Uvítání skupin (osobní uvítání se uskuteční na začátku pobytu a obsahuje: představení projektu a Nadace Brücke/Most a zodpovězení otázek týkajících se Prahy nebo EDS)
 • účast na jednotlivých částech programu se skupinou, aby účastníci poznali nabídku
 • rešerše různých tipů a informací, vytváření informačních materiálů
 • vyhodnocení evaluačních dotazníků (evaluace skupinových pobytů)
 • propagace projektu

 Předpoklady:

 • velmi dobré znalosti němčiny v písmu i řeči
 • zájem o česko-německá témata a setkání
 • základní znalosti práce na PC
 • zájem o práci s mládeží
 • dobré komunikativní schopnosti, organizační talent a flexibilita
 • zvídavost, kreativita, otevřenost
 • věk mezi 18 a 30 lety

Je ti nabízeno:

 • nové zkušenosti v oblasti plánování a organizace
 • možnost přinést a realizovat vlastní nápady
 • konstruktivní zpětná vazba a odborná podpora
 • převzetí nákladů za stravu, ubytování, jazykový kurz, zdravotní a úrazové pojištění, náklady na dopravu na místo a kapesné

Vytvoř také most a přihlaš se na Evropskou dobrovolnou sužbu u Pragkontaktu. Hledá se dobrovolník/dobrovolnice od července 2015 (uzávěrka přihlášek 15.3.2015) a jeden dobrovolník/dobrovolnice od září 2015 (uzávěrka přihlášek 15.4.2015) vždy na 12 měsíců. Zašli prosím svou přihlášku v němčině (průvodní dopis, životopis s fotografií a motivační dopis na 1-2 strany) e-mailem Marii Janouškové (m.janouskova@bmst.eu).

Pokud máš otázky ohledně EDS u Pragkontaktu, můžeš se obrátit na současné dobrovolnice:

Katharina Ebel: pragfw@bmst.eu/ Tel: +420 222 233 536

Johanna Adrian: pragfw1@bmst.eu/ Tel: +420 222 233 536

Europäischer Freiwilligendienst bei Pragkontakt

30. 1. 2015

Bist du neugierig auf Tschechien, hast Lust neue Erfahrungen zu machen und viele neue Kontakte zu knüpfen?

Dann komm für ein Jahr nach Prag! Pragkontakt sucht wieder zwei neue Europäische Freiwillige, die ein Jahr lang die Goldene Stadt erleben können. Als Projekt der Brücke/Most-Stiftung unterstützt Pragkontakt deutschsprachige Schüler/innen und Gruppen bei ihrer Reise nach Prag, wobei auf einen programmatischen Ausgleich zwischen Sehenswürdigkeiten und nicht-touristischen Gegenden geachtet wird. Der gemeinsame Dialog und nachhaltiges Interesse für das Nachbarland sollen gefördert werden. Ein Schwerpunkt ist deswegen das Organisieren von Begegnungen zwischen Menschen aus Tschechien und den deutschsprachigen Nationen ohne einen kommerziellen Anspruch.

Deine Aufgaben im Projekt wären:

 • Kontaktpflege mit den Jugendgruppen: selbstständige Planung der Pragaufenthalte von Gruppen
 • Begrüßung von Gruppen (persönliche Begrüßung erfolgt stets zu Beginn des Aufenthalts und beinhaltet: Vorstellung des Projekts und der Brücke/Most-Stiftung sowie Fragen über Prag, Tschechien oder den EFD zu beantworten)
 • Teilnahme an einzelnen Programmpunkten mit der Gruppe, um unser Angebot kennen zu lernen
 • Recherche verschiedener Tipps und Informationen sowie Erstellen von Infomaterialien
 • Auswertung der Evaluationsbögen (Evaluation der Gruppenaufenthalte)
 • Mitbewerbung des Projekts

Du solltest Folgendes mitbringen:

 • sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
 • Spaß und Interesse an deutsch-tschechischen Themen und Begegnungen
 • Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC
 • Interesse am Umgang mit Jugendlichen
 • gute kommunikative Fähigkeiten, Organisationstalent und Flexibilität
 • Neugierde, Kreativität, Aufgeschlossenheit
 • Alter zwischen 18 und 30 Jahren

Wir bieten:

 • den Erhalt von Erfahrungen in Planungen und Organisation
 • Mitarbeit in einem engagierten und jungen deutsch-tschechischen Team
 • die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen
 • ein konstruktives Feedback und fachliche Betreuung
 • Kostenübernahme für Verpflegung, Unterkunft, Sprachkurs, Kranken- und Unfallversicherung, Anreisekosten und ein Taschengeld

Bau’ auch du Brücken und bewirb dich für einen Europäischen Freiwilligendienst bei Pragkontakt. Es werden ein/-e Freiwillige/-r ab Juli 2015 (Bewerbungsschluss 15.03.2015) und ein/-e Freiwillige/-r ab September 2015 (Bewerbungsschluss 15.04.2015) für jeweils 12 Monate gesucht. Sende bitte dein Bewerbungsschreiben auf Deutsch (Anschreiben, Lebenslauf mit Foto und 1-2 Seiten Motivationsschreiben) per E-Mail an Marie Janoušková (m.janouskova@bmst.eu).

Bei Fragen rund um den EFD bei Pragkontakt, wende dich bitte an unsere derzeitigen Freiwilligen

Katharina Ebel: pragfw@bmst.eu / Tel.: +420 222 233 536 oder Johanna Adrian: pragfw1@bmst.eu / Tel.: +420 222 233 536.

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Semináře Seminare News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Kultura Kultur Studium Studium Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen