Evropská dobrovolná služba

8. 10. 2012

1. Co je to Evropská dobrovolná služba (EDS)?
S EDS se mohou mladí lidé účastnit jako dobrovolníci obecně prospěšných projektů v zemích Evropské unie a v dalších parnerských zemích. Existuje obrovská nabídka projektů. EDS nepřináší dobrovolníkům žádné náklady. Z příspěvku EU je hrazeno ubytování, strava, pojištění a kapesné. EDS je součástí programu EU "Mládež v akci", což je program na podporu neformálních výukových programů pro mladé lidi.

2. Co ti EDS přinese?
Ve své hostitelské zemi poznáš novou kulturu a nové lidi. Kromě toho máš možnost zlepšit svou sociální kompetenci a získáš také další pracovní zkušenosti.

3. Kdo se může účastnit?
Mladí ve věku od 18 do 28 let, kteří ještě neabsolvovali žádnou EDS a mají bydliště v EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku nebo další partnerské zemi. Dobrovolníci s omezenými příležitostmi se mohou účastnit od 16 let, a to i na více projektech. Předpokladem je, že celková doba služby nepřesáhne 12 měsíců.

4. Jaké jsou možnosti účasti?
Délka programu je obvykle 2 až 12 měsíců. U skupin s alespoň 10 dobrovolníky a u mladých lidí s omezenými příležitostmi může EDS trvat od 2 týdnů do 12 měsíců.

5. Jaká jsou základní pravidla?
•    EDS se koná v jiné zemi, než je tvoje.
•    Jedná se o neplacenou práci. Dostáváš kapesné, stravu a ubytování.
•    Tato práce je prospěšná pro region nebo celou zemi.
•    Není to žádná náhrada za existující pracovní místa.
•    Evropská dobrovolná služba není v Německu náhradou za civilní službu.
•    Máš nárok na 2 dny dovolené za měsíc.
•    Hrazeno je ti zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
•    Výživné je vypláceno dále.
•    Dostaneš také jazykový kurz v jazyce dané země.
•    Využívat budeš moci i „European Youth Card“.
•    Po ukončení dostaneš Youthpass, který potvrdí tvou dobrovolnou službu.

FAQ zum Europäischen Freiwilligendienst

8. 10. 2012

1. Was ist der Europäische Freiwilligendienst (kurz EFD)?
Mit dem EFD können junge Menschen als Freiwillige an einem gemeinnützigen Projekt in einem anderen Land der EU und in weiteren Partnerländer teilnehmen. Es gibt ein sehr vielfaltiges Angebot an Projekte. Der EFD ist für die Freiwilligen nicht mit Kosten verbunden, aus dem EU-Förderbetrag wird Unterkunft, Verpflegung, Krankenversicherung und ein Taschengeld gezahlt. Der EFD ist ein Teil des Programms der Europäischen Union „Jugend in Aktion“, das den Rahmen zur Unterstützung nicht-formaler Lernaktivitäten für junge Menschen bildet.

2. Was bringt mir der EFD?
Du lernst in deinem Gastland eine neue Kultur und neue Leute kennen. Außerdem werden deine Sozialkompetenzen gefördert und du bekommst schon ein bisschen Berufserfahrung.

3. Wer kann teilnehmen?
Junge Menschen im Alter zwischen 18 and 28 Jahren, welche noch keinen EFD absolviert haben und ihren rechtmäßigen Wohnsitz in der EU, in Island, Liechtenstein, Norwegen, der Türkei oder in einem der weiteren Partnerländer haben. Freiwillige mit erhöhtem Förderbedarf können bereits ab 16 Jahren und auch mehrfach an EFD-Projekten teilnehmen, vorausgesetzt, dass die Gesamtdauer der Dienstzeiten 12 Monate nicht überschreitet.

4. Für wie lange kann ich teilnehmen?
Die Dauer beträgt 2 bis 12 Monate. Bei Gruppen mit mindestens 10 Freiwilligen und bei jungen Menschen mit erhöhtem Förderbedarf kann der Freiwilligendienst 2 Wochen bis 12 Monate dauern.

5. Welche sind die Grundprinzipien?
•    Der EFD findet in einem anderen Land als dem Heimatland statt.
•    Es ist eine unbezahlte Arbeit, du bekommst Taschengeld, Verpflegung und Unterkunft.
•    Diese Arbeit kommt der Region oder dem Land zugute.
•    Es ist kein Ersatz für bestehende Arbeitsplätze.
•    Der Europäische Freiwilligendienst ist in Deutschland nicht als Ersatzdienst zum Zivildienst anerkannt.
•    Du bekommst zwei Tage Urlaub pro Monat.
•    Du bekommst eine Kranken- und Haftpflichtversicherung.
•    Kindergeld wird weitergezahlt.
•    Du bekommst Sprachunterricht in der Landessprache.
•    Du bekommst eine „European Youth Card“
•    Nach Abschluss bekommst du einen Youthpass, der den Freiwilligendienst bescheinigt.

Cestování Reisen Němčina Deutsch Semináře Seminare Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog News News Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Stipendia Stipendien