Evropská dobrovolná služba v CeBB v Schönsee 2014/2015

13. 1. 2014

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee hledá od 1. 7. 14 dobrovolníka / dobrovolnici v rámci Evropské dobrovolné služby (EDS).  Dobrovolník / dobrovolnice bude pracovat převážně v oblastech organizace akcí, práce s veřejností /PR/, marketingu se zaměřením na zapojení mladých lidí a péče o internetový portál www.bbkult.net.

Kromě toho bude mít možnost sám vnést vhodné nápady, které pak zrealizuje.

Uchazeč by měl být ve věku 18 až 30 let a měl by mít zájem o česko-německé vztahy a přeshraniční kulturní život.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) se nachází mezi Řeznem a Plzní, Mnichovem a Prahou. Funguje jako přeshraniční kulturní točna, kontaktní místo a místo setkávání. V rámci projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko" nabízí CeBB pestrý přeshraniční kulturní program a podporuje marketingovými akcemi kulturní obohacování, jakož i kooperační a partnerské projekty mezi sousedními zeměmi Bavorskem a Českou republikou. Kromě toho se CeBB od ledna 2014 v rámci projektu"regio2015" bude podílet na programové přípravě, PR a marketingu pro Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Cílem obou projektů je zintenzivnit kulturní obohacování mezi českými a bavorskými sousedními regiony, podnítit kooperaci a přeshraniční kulturní prezentaci, a tím tak obrátit pozornost veřejnosti k sousední zemi.

Při účasti na programu Evropské unie MLÁDEŽ V AKCI nevznikají žádné náklady! Více informací najdete na: www.mladezvakci.cz

Otázky?
Několik často kladených otázek zodpovědělo dobrovolnické centrum Tandem pod níže uvedeným odkazem www.dobrovolne.ahoj.info.

Pokud se otázky týkají přímo Centra Bavaria Bohemia a města Schönsee, mohou se zájemci kdykoli obrátit na současného dobrovolníka Jiřího Křivánka, Mail: evs@cebb.de.

Zpráva a fotogalerie bývalé dobrovolnice Zuzany Tejnické o její EVS od listopadu 2010 do srpna 2011

Uzávěrka přihlášek: 1. 3. 14

Dotazy a přihlášky (průvodní dopis, životopis, motivační dopis) zašlete na adresu:
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1, 92539 Schönsee
Maika Victor-Ustohal
maika.victor@cebb.de

EFD im CeBB in Schönsee 2014/2015

13. 1. 2014

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee sucht ab dem 01.07.14 eine/-n Freiwillige/-n!Der/die Freiwillige wird vorwiegend in den Bereichen Veranstaltungsorganisation und Öffentlichkeitsarbeit / PR / Marketing mit Schwerpunkt auf der Einbindung von jungen Menschen und Betreuung des Internetportals www.bbkult.net arbeiten.

Außerdem wird er/sie die Möglichkeit haben, selbst Ideen einzubringen und umzusetzen.

Die Bewerber sollten zwischen 18 und 30 Jahre alt sein und Interesse an den deutsch-tschechischen Beziehungen und dem grenzüberschreitenden Kulturleben haben.

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee liegt in der Mitte zwischen Regensburg und Pilsen, München und Prag. Es fungiert als grenzüberschreitende Kulturdrehscheibe, Kontaktstelle und Begegnungsort. Im Projekt "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Begegnung Bayern Böhmen" veranstaltet das CeBB ein breit gefächertes grenzüberschreitendes Kulturprogramm und unterstützt mit Marketingaktionen den Kulturaustausch sowie Kooperations- und Partnerprojekte zwischen den Nachbarländern Bayern und Tschechien. Außerdem beteiligt sich das CeBB ab Januar 2014 im Projekt "regio2015" an der Vorbereitung bayerischer Programmbeiträge, PR und Marketing für die Kulturhauptstadt Europas Pilsen 2015.
Für die Teilnahme am Programm der Europäischen Union JUGEND IN AKTION entstehen keine Kosten! Mehr Informationen unter: www.jugend-in-aktion.de

Fragen?
Einige häufige Fragen hat das Freiwilligenzentrum Tandem unter folgendem Link bereits beantwortet
www.dobrovolne.ahoj.info.

Wenn es direkt um das Centrum Bavaria Bohemia und die Stadt Schönsee geht, dann können sich Interessierte jederzeit an den derzeitigen Freiwilligen Jiří Křivánek wenden, Mail: evs@cebb.de.

Bewerbungsschluss: 01.03.14

Fragen und Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Motivationsschreiben)
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1, 92539 Schönsee
Maika Victor-Ustohal
maika.victor@cebb.de
Tel.: 09674 - 924877

Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview News News Němčina Deutsch Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Semináře Seminare Studium Studium Stipendia Stipendien