Mladí debatují o uprchlické krizi

29. 10. 2015

 

Co: „Jugend debattiert international - Länderwettbewerb in Mittel- und Osteuropa“ („Mezinárodní debaty mládeže – soutěž zemí střední a východní Evropy“)
→ Projekt Goethe Institutu, organizace „Vzpomínka, zodpovědnost a budoucnost“ (EVZ), Obecně prospěšné nadace Hertie a německé Centrály pro zahraniční školství.

Kdy: 23. října 2015

Kde: lotyšská národní knihovna v Rize

Kdo:
1. místo: Anna Ryan (Maďarsko)

2. místo: František Posolda (Česko)

3. místo:  Csenge Dörner (Maďarsko)

4. místo: Iva Lambová (Česko)

Mezinárodní finále soutěže „Jugend debattiert international“ se konalo už po deváté a připravilo napínavé téma k debatě:

„Měly by všechny členské státy Evropské rady ročně přijmout minimální počet uprchlíků?“

V soutěži zemí střední a východní Evropy proti sobě soupeřili čtyři nejlepší mladí debatéři. Porotu v sále lotyšské národní knihovny nakonec přesvědčila, a obsadila tak vítězné místo, studentka Anna Ryan z Maďarska, těsně následovaná Františkem Posoldou z Česka, který se umístil na druhém místě.

Soutěže se zúčastnilo přibližně 2 000 mladých diskutérů z Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Ruska, Česka, Ukrajiny a Maďarska. Vítězové těchto zemí spolu pak soupeřili na mezinárodním finále.

Vítězství ovšem není to nejdůležitější, neboť Jugend debattiert international chce především inspirovat mladé lidi k tomu, aby se zabývali aktuálními společnesko-politickými problémy.  Během debatování v němčině mohou mimo jiné využít a zlepšit své jazykové znalosti.

 

„Bez týmu by se ta debata tak dobře nevydařila. Byla to týmová práce. Nedebatovali jsme proti sobě, nýbrž spolu, to mi přišlo skvělé.“
- Anna po finále

„Účastníci vytvářejí důležitý příspěvek ke společnému  růstu Evropy, protože oni jsou budoucnost.“
- Edelgard Bulmahn, viceprezident německého parlamentu, během svého úvodního proslovu na finále

Další informace k Jugend debattiert international:

 

Jugendliche debattieren über Flüchtlingskrise

29. 10. 2015

 

Was: „Jugend debattiert international – Länderwettbewerb in Mittel- und Osteuropa“
→ Projekt des Goethe-Instituts, der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ), der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen

Wann: 23. Oktober 2015

Wo: Lettische Nationalbibliothek, Riga

Wer:
1. Platz: Anna Ryan (Ungarn)

2. Platz: František Posolda (Tschechien)

3. Platz: Csenge Dörner (Ungarn)

4. Platz: Iva Lambová (Tschechien)

Das Internationale Finale von „Jugend debattiert international“ fand bereits zum 9. Mal statt und lieferte eine spannende Finaldebatte zum Thema:

„Sollen alle Mitgliedsstaaten des Europarats jährlich eine Mindestzahl von Flüchtlingen aufnehmen?“

Die vier besten jungen Debattiertalente des Wettbewerbs aus Mittel- und Osteuropa traten gegeneinander an. Letztendlich überzeugte die Schülerin Anna Ryan aus Ungarn die Jury im Saal der lettischen Nationalbibliothek und trug den Internationalen Sieg davon, dicht gefolgt von dem zweitplatzierten František Posolda aus Tschechien.

An dem Wettbewerb nahmen insgesamt circa 2000 junge Debattanten aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, Russland, Tschechien, der Ukraine und Ungarn teil. Die 16 Landessieger trafen dann in der Internationalen Finalwoche aufeinander. 

Der Sieg ist aber nicht das Entscheidende bei der Teilnahme, denn Jugend debattiert international will Jugendliche vor allem dazu anregen, sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen kritisch auseinanderzusetzen. Beim Debattieren auf Deutsch können sie außerdem ihre Fremdsprachenkenntnisse zum Einsatz bringen und verbessern.

 

„Ohne das Team wäre die Debatte nicht so gelungen. Es war eine Teamleistung. Wir haben nicht gegen – sondern miteinander debattiert, das fand ich toll.“
- Anna nach dem Finale

„Die Teilnehmer leisten einen wichtigen Beitrag zum Zusammenwachsen Europas, denn sie sind die Zukunft.“
- Edelgard Bulmahn, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, in ihrem Grußwort beim Finale

Weitere Informationen zu Jugend debattiert international:

 

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Cestování Reisen Studium Studium Stipendia Stipendien Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Semináře Seminare Blog Blog Němčina Deutsch Čeština Tschechisch