O mid-termu v Litomyšli – Pohádka

29. 1. 2015

Bylo, nebylo v jedné vzdálené zemi 26 statečných hrdinů, kteří se rozhodli vydat na dobrodružnou cestu. Ze všech koutů této země jménem Česko se pustilli do jejich namáhavé cesty, aby se setkali na (skoro) nejhezčím a největším zámku v království.

Šest z nich se sešlo již ve zvláštním hostinci s korunou, aby pokračovali v cestě společně. Poté co vyhráli první bitvu a na krátký čas se na svých povozech jisti a v bezpečí  vydali vstříc cíli, objevila se před nimi překážka: Tak promluvil jeden z našich hrdinů svým vlastním jazykem a nikdo mu nerozuměl, zda je „hungry“ (hladový) nebo „angry“ (naštvaný) – a ani ti nejchytřejší lidé                                            nemohli pomoci.  Teprve, když odvážná družina překonala poslední část své cesty a padla si do náruče se zbylými 22, vyšlo najevo, že dotyčný trpí nebezpečným „italským syndromem“ a dá se lehce vyléčit, pokud mu dáte k dispozici dostatečné množství potravy.

Po tomto ulehčení se nyní již celá družina musela poradit, jak  postupovat dále, a rozhodla se využít večer pro přípravu následného dobrodružství – a sice v jednom, pro tento kraj typickém zařízení, hospodě. Hostinský je pustil skrz vrzající dveře a všichni se shromáždili v zadním pokoji, aby spřádali plány, chlubili se vykonanými hrdinskými činy nebo jednoduše poslouchali zpěv pěvců a upíjeli z pohárů. Byla to dlouhá noc, proto není divu, že ten či onen příští ráno nastoupil na dobrodružnou cestu příštích tří dní neodpočatý a ne zcela připravený. Přece však se naše mladá družina zvládla statečně probojovat skrz soutěsku výzev, les plný sněhu a pohoří z kultury v jednom muzeu a restaurovacím studiu. Nezřídka se při tom ukázala nejen odvaha a síla, ale také smysl pro pospolitost (především při večerním odpočinku v už dříve zmíněné hospodě a při podivuhodných zkouškách, které byly připraveny – družina se musela zúčastnit vekolepé podivné podívané zvané bál,  bez toho, aniž by jako cizí hrdinové v zemi byli mezi všemi těmi nepřátelsky smýšlejícími postavami nápadní).

A když člověk nakonec stál před největší zkouškou odvahy ze všech, návštěvou malé čarodějnické kuchyně, v níž se připravuje čarovný nápoj, jehož zvýšená konzumace vede k nebezpečnému chaosu, a i před ní obstál (dokonce i po konzumaci tohoto nápoje), pak si mohl být jist, že tohle zcela jistě nebylo poslední dobrodružství, které společně s ostatními prožil.

A pokud naši mladí hrdinové v příštích měsících svých dobrovolných služeb nezemřou, potom jistě poznají ještě mnoho z české kultury...

Vom Mid-Term in Litomyšl – Ein Märchen

29. 1. 2015

Es waren einmal in einem weit entfernten Land 26 tapfere Helden, die beschlossen, sich auf eine Abenteuerreise zu begeben. Aus allen Ecken dieses Landes namens Tschechien machten sie sich auf ihre beschwerlichen Reisen, um beim (fast) schönsten und größten Schloss des Königsreiches zusammenzukommen.

Sechs von ihnen trafen schon an einem merkwürdigen Wirtshaus mit einer Krone aufeinander, um einen Teil der Reise zusammen zu bestreiten. Nachdem sie ihren ersten Kampf gewonnen hatten und für kurze Zeit sicher und geschützt auf ihrem Gefährt dem Ziel entgegen ritten, stellte sich ihnen schnell eine weitere Herausforderung: So sprach einer unserer Helden in einer merkwürdigen Zunge und niemand konnte verstehen, ob er nun „hungry“ oder „angry“ sei – doch auch die weisesten Leute des Abteils konnten nicht helfen. Erst als die mutige Gruppe auch den letzten Teil ihrer Reise überwunden hatte und sich von den 22 anderen in die Arme schließen ließ, stellte sich heraus, dass Betroffener am gefährlichen Italiener-Syndrom litt und sich dieses ganz leicht lösen ließ, wenn man ihm nur ausreichend Nahrung zur Verfügung stellte.

Nach dieser ersten Erleichterung beratschlagte sich die endlich vollständige Gruppe, wie man am besten weiter vorgehen sollte und beschloss, den Abend zur Vorbereitung auf das anstehende Abenteuer zu nutzen – und zwar in einer für dieses Land typischen Einrichtung, einer Hospoda. Der Wirt ließ sie durch seine quietschende Tür ein und man versammelte sich im Hinterzimmer, um Pläne zu schmieden, von vergangenen Heldentaten zu prahlen oder auch einfach den Gesängen der Barden zu lauschen und an seinem Getränke zu nippen. Es wurde noch eine lange Nacht, und so war es keine Überraschung, dass der ein oder andere am nächsten Morgen etwas unausgeruht und nicht ganz vorbereitet die Abenteuerreise der nächsten drei Tage antrat.

Dennoch schaffte es unsere junge Gruppe tapfer, sich durch die Schlucht der Challenges, einen Wald voller Schnee und auch durch ein Gebirge aus Kultur in einem Museum und einem Restaurationsstudio zu kämpfen. Nicht selten bewiesen sie dabei nicht nur Mut und Kraft, sondern auch Gemeinschaftssinn (vor allem bei den abendlichen Rasten in den schon zuvor genannten Hospody und bei einer merkwürdigen Aufgabe, die ihnen gestellt wurde – so mussten sie im Schloss selbst einem großen, eigentümlichen Spektakel namens Ball beiwohnen, ohne unter all den feindlich gesinnten Gestalten als dem Land fremde Helden aufzufallen.)

Und als man letztlich der größten aller Mutproben gegenüber stand, dem Besuch einer kleinen Hexenküche, in dem ein merkwürdiges Getränk gebraut wurde, das bei erhöhtem Konsum zu gefährlichen Verwirrungen führt, und auch diese gemeinsam meisterte (sogar nach Konsum dieses Getränkes!), da war man sich sicher: Dieses wird ganz sicher nicht das letzte Abenteuer gewesen sein, dass man zusammen bestritt.

Und wenn unsere jungen Helden in den nächsten Monaten ihres Freiwilligendienstes nicht sterben, dann werden sie sicher noch viel tschechisches Kulturwissen erwerben...

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch News News Cestování Reisen Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Stipendia Stipendien Studium Studium Němčina Deutsch Kultura Kultur